เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย

นิทานคือ โลกของภาษา ซึ่งเกิดจากเรื่องเล่าที่ผูกเรื่องขึ้นด้วยภูมิปัญญา ภาพและตัวหนังสือที่ปรากฏในหนังสือนิทานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการสร้างความสนใจให้กับผู้อ่าน นิทานจึงเป็นงานเขียนที่มุ่งให้ความบันเทิง สอดแทรก แนวคิด คติสอนใจ และให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น นิทานเกี่ยวกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตตามธรรมชาติของสัตว์ต่าง นิทานลูกสัตว์” จึงเป็นศูนย์รวมสาระความรู้ ความบันเทิง ที่จะสามารถช่วยให้นักเรียนได้ซึมซับคุณค่า สิ่งดีงามและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ เชื่อมโยงสู่หลักภาษา และเป็นแรงบันดาลใจในการนำไปประยุกต์ใช้กับตนเองหรือ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

Main

Mind mapping

เค้าโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Quarter 1
หน่วยการเรียนเรื่อง “นิทานลูกสัตว์”
สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๑


หน่วยการเรียนรู้
- สร้างความคุ้นเคย
- นิทานลูกสัตว์
สาระ/หลักภาษาไทย
- ทบทวนความรู้
- การคาดเดาเรื่อง
- วรรณกรรม
./อ่านออกเสียงนิทานหรือ ข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
./๖ อ่านหนังสือตามความสนใจ
อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
./๘  มีมารยาท
ในการอ่าน 
./๑ คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
./๒ เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
                ./๔ มีมารยาท
ในการเขียน
./๔ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
./๕ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
./๗ มีมารยาท
ในการฟัง การดู และการพูด
./๑  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ และวรรณยุกต์ ได้
./๒  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

./๑ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  หรือ
การฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก  เพื่อนำไป ใช้ในชีวิตประจำวัน

นักเรียน มีทักษะ
ในการเขียนคัดลายมือ  อ่านและเขียนพยัญชนะได้ถูกต้อง 
มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  และพูดแสดงความ ความคิด ความรู้สึกและจินตนาการผ่านการคาดเดาเรื่องได้
อย่างอิสระ  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทานไปใช้ในชีวิตได้
สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๒
๑๙ - ๒๓
.. ๒๕๕๗
หน่วยการเรียนรู้
นิทานลูกสัตว์ เรื่องลูกเป็ดกับพรวิเศษ ๗ ประการ
สาระ/หลักภาษาไทย
การเขียนตามคำบอก
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
การแต่งประโยค
แต่งตอนจบใหม่

./อ่านออกเสียงคำ ข้อความง่ายๆ
ได้ถูกต้อง
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับนิทานเรื่องลูกเป็ดกับพรวิเศษ ๗ ประการ
./๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากนิทานเรื่องลูกเป็ดกับพรวิเศษ ๗ ประการ
./๖ อ่านหนังสือตามความสนใจ
อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
./๘  มีมารยาท
ในการอ่าน 
./๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
./๓ เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ
                ./๔ มีมารยาท
ในการเขียน
./๑ ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม
./๒ เล่าเรื่องที่ฟังและดู
./๓ บอกสาระ สำคัญของเรื่องที่ฟังและดู
./๔ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
./๕ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
./๖ พูดสื่อสารได้ชัดเจน  ตรงตามวัตถุประสงค์
./๗ มีมารยาท
ในการฟัง การดู และการพูด
./๑  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ และวรรณยุกต์ ได้
./๒  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
./๓  เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของ
การสื่อสาร


./๑ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  หรือ
การฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก  เพื่อนำไป ใช้ในชีวิตประจำวัน

นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวทั้งร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญ
ของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล สามารถอ่านและเขียนตามคำบอก นำคำไปแต่งประโยคใหม่ได้
มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  สามารถอ่านนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทานไปใช้
ในชีวิตได้สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๓

หน่วยการเรียนรู้
นิทานลูกสัตว์ เรื่องปาฏิหาริย์กระต่ายผีเสื้อ

สาระ/หลักภาษาไทย
-การคาดเดาเรื่อง
-การเขียนตามคำบอก
-ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
-การแต่งประโยค
-การแต่งเรื่อง

./อ่านนิทานและสะกดคำ แจกลูกคำ
ได้ถูกต้อง
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับนิทานเรื่องปาฏิหาริย์กระต่ายผีเสื้อ
./๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อง
ที่อ่าน
./๖ อ่านหนังสือตามความสนใจ
อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
./๘  มีมารยาท
ในการอ่าน 
./๑ คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
./๒ เขียนคาดเดาเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับนิทานได้
./๓ เขียนสรุปใจความสำคัญได้
                ./๔ มีมารยาท
ในการเขียน
./๑ ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม
./๒ เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๔ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
./๕ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
./๖ พูดสื่อสาร
ได้ชัดเจน  ตรงตามวัตถุประสงค์
./๗ มีมารยาท
ในการฟัง การดู และการพูด


./๑  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์ และ
เลขไทย ได้
./๒  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำจากตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
./๓  เรียบเรียงคำ แจกลูกคำ ได้ถูกต้อง
./๕  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
./๑ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  หรือ
การฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก  เพื่อนำไป ใช้ในชีวิตประจำวัน

นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญ
ของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล สามารถอ่านและเขียนคำศัพท์รวมทั้งเขียนคาดเดาเรื่องที่จะอ่านและเขียนสรุปเรื่องที่อ่านได้ สามารถพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ และจินตนาการได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และ
การพูดสัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๔


หน่วยการเรียนรู้
นิทานลูกสัตว์ เรื่องเจ้าหนูตัวจ้อย
สาระ/หลักภาษาไทย
-การจกลูกคำและการสะกดคำ
-การแต่งประโยค
./อ่านออกเสียงคำ  วลี ประโยค และข้อความ ง่ายๆ ได้ถูกต้องตามอักขระวิธี
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับนิทานเรื่อง เจ้าหนูตัวจ้อย
./๔ ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดจากเรื่อง
ที่อ่าน
./๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อง
ที่อ่าน
./๖ อ่านหนังสือตามความสนใจ
อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
./๘  มีมารยาท
ในการอ่าน 
./๑ เขียนคัดลายมือเลขไทย และเดือนไทยตัวบรรจง
เต็มบรรทัดได้
./๒ เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
                ./๔ มีมารยาท
ในการเขียน
./๒ เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๓ บอกสาระ สำคัญของเรื่องที่ฟังและดู
./๔ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
./๕ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
./๖ พูดสื่อสารได้ชัดเจน  ตรงตามวัตถุประสงค์
./๗ มีมารยาท
ในการฟัง การดู และการพูด


./๑  บอกและเขียนเลขไทย และเดือนไทยได้
./๒  เขียนสะกดคำ เขียนแจกลูกคำของเดือนไทย และคำศัพท์จากตัวสะกดไม่ตรงมาตราได้
./๓  เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของ
การสื่อสาร
./๕  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
./๑ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  หรือ
การฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก  เพื่อนำไป ใช้ในชีวิตประจำวัน
./๓ ท่องจำเดือนต่างๆ ของไทย
ทั้ง ๑๒ เดือน ได้
นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวทั้งร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญ
ของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล สามารถอ่านและเขียนแจกลูกคำ เขียนประโยคใหม่โดยใช้คำเชื่อมประโยคที่เหมาะสมได้
สามารถนำความรู้
ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทาน ต่างๆ ไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้  รวมทั้งมีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด


สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๕


หน่วยการเรียนรู้
นิทานลูกสัตว์ เรื่อง ลูกกบ
สาระ/หลักภาษาไทย
-การเขียนแต่งเรื่องจากภาพ
-การแต่งประโยค
./อ่านออกเสียงคำ  วลี ประโยค และข้อความ ง่ายๆ ได้ถูกต้องตามอักขระวิธี
./๒ อธิบายความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
./๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อง
ที่อ่าน
./๗ อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ
./๘  มีมารยาท
ในการอ่าน 
./๑ เขียนประโยคสั้นโดยใช้คำเชื่อมได้
./๒ เขียนเรื่องสรุปเรื่องที่อ่าน
./๓ เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ
                ./๔ มีมารยาท
ในการเขียน
./๒ เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๓ พูดเล่าเรื่องราวให้คนอื่นฟังได้
./๔ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
./๕ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
./๖ พูดสื่อสารได้ชัดเจน  ตรงตามวัตถุประสงค์
./๗ มีมารยาท
ในการฟัง การดู และการพูด
./๑  บอกและเขียนประโยคโดยใช้คำเชื่อมได้
./๒  เขียนแต่งประโยคโดยใช้คำเชื่อมได้ตรงตามความหมายของคำ และเขียนแต่งเรื่องจากภาพ
./๓  เรียบเรียงประโยคโดยใช้คำเชื่อมได้ตรงตามเจตนาของ
การสื่อสาร
./๕  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
./๑ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  หรือ
การฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก  เพื่อนำไป ใช้ในชีวิตประจำ วัน

นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวทั้งร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญ
ของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล สามารถอ่านและเขียนประโยคใหม่โดยใช้คำเชื่อมประโยคที่เหมาะสมได้
สามารถนำความรู้
ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทาน และการใช้คำเชื่อมต่างๆ ไปใช้ในการเขียนแต่งเรื่องจากภาพ และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  รวมทั้งมีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด
สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๖


หน่วยการเรียนรู้
นิทานลูกสัตว์ เรื่อง นกพิราบ
สาระ/หลักภาษาไทย
-การประสมคำ
-การแต่งประโยค
-คำควบกล้ำ
-บทร้องเล่น
./อ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้ คำควบกล้ำไม่แท้ รวมทั้งคำคล้องจอง  และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับนิทานเรื่องนกพิราบ
./๔ ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
./๖ อ่านหนังสือตามความสนใจ อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
./๘  มีมารยาท
ในการอ่าน 
./๑ คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
./๒ แต่งประโยคง่ายๆ ได้
./๒ เขียนคำคล้องจองแล้วเรียงร้อยให้เป็นเรื่องราวได้
./๓ เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการโดยใช้คำควบกล้ำ
                ./๔ มีมารยาท
ในการเขียน
./๑ ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม
./๒ เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๓ บอกสาระ สำคัญของเรื่องที่ฟังและดู
./๕ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
./๖ พูดสื่อสารได้ชัดเจน  ตรงตามวัตถุประสงค์
./๗ มีมารยาท
ในการฟัง การดู และการพูด
./๑  เขียนคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ ได้
./๒  เขียนคำ วลีโดยใช้คำควบกล้ำพร้อมทั้งบอกความหมายของคำที่ได้จากการประสมคำ
./๓  เรียบเรียงคำเป็นวลี หรือประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร
./๔ บอกลักษณะคำควบกล้ำ
./๕  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
./๑ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  หรือ
การฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก  เพื่อนำไป ใช้ในชีวิตประจำวัน
./๒ ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น
./๓ ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวทั้งร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล สามารถประสมคำ นำคำควบกล้ำ และบทร้องเล่นมาใช้ได้ตรงความหมายผ่านการแต่งประโยคหรือแต่งเรื่องราวได้อย่างเหมาะสม อ่านหรือฟังเรื่องราวแล้วสามารถบอกข้อคิดได้  มีนิสัยรักการอ่าน  รวมทั้งมีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูดสัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๗


หน่วยการเรียนรู้
นิทานลูกสัตว์เรื่อง ลูกวัวสามตัว
สาระ/หลักภาษาไทย
คำควบกล้ำ

./อ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ได้ถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน
./๔ ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
./๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องลูกวัวสามตัวที่อ่าน
./๖ อ่านหนังสือ
ตามความสนใจ อย่างสม่ำเสมอ
./๗ อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ
./๘  มีมารยาทในการอ่าน 
./๑ เขียนคำที่มีการันต์ได้
./๒ เขียนประโยค ข้อความสั้นๆ ได้
./๓ เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการโดยใช้คำที่มีการันต์
./๔ มีมารยาท
ในการเขียน
./๑ ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม
./๒ เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๓ บอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู
./๔ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
./๕ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
./๖ พูดสื่อสาร
ได้ชัดเจน  ตรงตามวัตถุประสงค์
./๗ มีมารยาท
ในการฟัง การดู และการพูด
./๑  บอกและเขียนคำที่มีการันต์ได้
./๒  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำควบกล้ำ
./๓  เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของ
การสื่อสาร
./๔ บอกลักษณะคำที่มีการันต์
./๕  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
./๑ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  หรือ
การฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก  เพื่อนำไป ใช้ในชีวิตประจำวัน

นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวทั้งร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญ
ของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล สามารถอ่านและเขียนคำควบกล้ำได้
อย่างถูกต้อง สามารถจับใจความสำคัญและวิเคราะห์เรื่องราว
จากเรื่องที่อ่านได้  และสามารถบอกข้อคิดได้  มีนิสัยรักการอ่าน  รวมทั้งมีมารยาทในการอ่าน การเขียน
 การฟัง การดู และ
การพูด

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๘


หน่วยการเรียนรู้
นิทานลูกสัตว์เรื่องนกพิราบ
สาระ/หลักภาษาไทย
- คำเชื่อม(คำสันธาน)
- การแต่งประโยค

./อ่านออกเสียงคำ  วลี ประโยค และข้อความ ง่ายๆ ได้ถูกต้องตามอักขระวิธี
./๒ อธิบายความหมายของคำเชื่อม และข้อความที่อ่าน
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับนิทานเรื่องนกพิราบ
./๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
./๖ อ่านหนังสือตามความสนใจ อย่างสม่ำเสมอ
./๗ อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ
./๘  มีมารยาท
ในการอ่าน 
./๒ เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
./๓ เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ
                ./๔ มีมารยาท
ในการเขียน
./๑ ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม
./๒ เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๔ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
./๕ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
./๖ พูดสื่อสารได้ชัดเจน  ตรงตามวัตถุประสงค์
./๗ มีมารยาท
ในการฟัง การดู และการพูด
./๑  บอกและแต่งประโยคโดยใช้คำเชื่อมที่หลากหลาย
./๒  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำนามแต่ละประเภท
./๓  เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของ
การสื่อสาร
./๔ บอกลักษณะคำนาม
./๕  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
./๑ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  หรือ
การฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก  เพื่อนำไป ใช้ในชีวิตประจำวัน
./๓ ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวทั้งร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญ
ของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล สามารถนำคำนามมาแต่งประโยคโดยใช้คำเชื่อมได้เหมาะสมหรือแต่งเรื่องตามจินตนาการได้ อ่านหรือฟังเรื่องราวแล้วสามารถบอกข้อคิดได้  มีนิสัยรักการอ่าน  รวมทั้งมีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และ
การพูดสัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๙

หน่วยการเรียนรู้
นิทานลูกสัตว์ เรื่องแม่ไก่ดื้อ
สาระ/หลักภาษาไทย
คำสรรพนาม
./อ่านออกเสียงคำ  วลี ประโยค และข้อความ ง่ายๆ ได้ถูกต้องตามอักขระวิธี
./๒ อธิบายความหมายของคำสรรพนาม และข้อความที่อ่าน
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับนิทานเรื่องแม่ไก่ดื้อ
 ป./๕ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อง
ที่อ่าน
./๖ อ่านหนังสือตามความสนใจ
อย่างสม่ำเสมอ
./๗ อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ
./๘  มีมารยาท
ในการอ่าน 
./๒ เขียนคำสรรพนามแล้วเรียงร้อยให้เป็นประโยคหรือเรื่องราวได้
./๓ เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ
                ./๔ มีมารยาท
ในการเขียน
./๑ ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการใช้คำสรรพนาม
./๔ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
./๕ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
./๖ พูดสื่อสารได้ชัดเจน  ตรงตามวัตถุประสงค์
./๗ มีมารยาท
ในการฟัง การดู และการพูด
./๑  บอกและแต่งประโยคใหม่ได้
./๒  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำสรรพนาม
./๓  เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของ
การสื่อสาร
./๔ บอกลักษณะคำสรรพนามและการนำไปใช้
./๕  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
./๑ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  หรือ
การฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก  เพื่อนำไป ใช้ในชีวิตประจำวัน
./๓ ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวทั้งร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล สามารถนำคำสรรพนามมาแต่งประโยคหรือแต่งเรื่องตามจินตนาการได้
สามารถนำคำสรรพนามไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
อ่านหรือฟังคำถามแล้วสามารถตอบและบอกข้อคิดได้  มีนิสัยรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด


สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๑๐

หน่วยการเรียนรู้
นิทานลูกสัตว์ เรื่องแมวและกระรอก
สาระ/หลักภาษาไทย
-ปริศนาคำทาย
-บทร้องเล่น
./ อ่านออกเสียงคำ ข้อความง่ายๆ
ได้ถูกต้อง
./ อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน
./ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องแมวและกระรอก
ที่อ่าน
./ ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
./ แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
./ อ่านหนังสือตามความสนใจ
อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
./  มีมารยาท
ในการอ่าน 
./๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน
./ เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ
                ./ มีมารยาท
ในการเขียน
./๑ ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อนและปฎิบัติตาม
./๒ เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./ บอกสาระ สำคัญของเรื่องที่ฟังและดู
./ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
./ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
./ พูดสื่อสารได้ชัดเจน  ตรงตามวัตถุประสงค์
./ มีมารยาท
ในการฟัง การดู และการพูด
./  เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของ
การสื่อสาร
.๒/๕ เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นที่เหมาะสมกับกาลเทศะ

./ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  หรือ
การฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก  เพื่อนำไป ใช้ในชีวิตประจำวัน
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำหรือข้อความได้ถูกต้อง เขียนสะกดคำและบอกความหมายได้ สามารถคาดเดาเรื่องหรือคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน การจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและถ่ายทอดด้วยการเขียน การเล่า สามารถบอกลักษณะของปริศนาคำทายได้รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน เขียน

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๑๑


หน่วยการเรียนรู้
สรุปองค์ความรู้การเรียนภาษาไทย

สาระ/หลักภาษาไทย
- สรุปองค์ความรู้การเรียนภาษาไทยเป็น
 Mind Mapping
- มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
./อ่านวรรณกรรม คำ วลี ประโยคได้ถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
./๔ อ่านวิเคราะห์ความหมายของคำ
ในเรื่องราวงที่อ่าน
./๖ อ่านหนังสือ
ตามความสนใจ
อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
./๗ อ่านข้อเขียน
เชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ
./๘  มีมารยาท
ในการอ่าน 
./๑ เขียนคำ วลี ประโยค และเรื่องราวตามจินตนาการ
./๒ เขียนสรุปความรู้ Quarter 2
./๓ เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ
                ./๔ มีมารยาท
ในการเขียน
./๑ ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม
./๒ เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๓ฟังแล้วสามารถจับใจความจากเรื่อง
ที่ฟัง
./๔ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
./๖ พูดสื่อสาร
ได้ชัดเจน  ตรงตามวัตถุประสงค์
./๗ มีมารยาท
ในการฟัง การดู และการพูด
./๒  เขียนสรุป
องค์ความรู้
./๓  เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของ
การสื่อสาร
ป.๒/๔ บอกลักษณะของคำนาม คำสรรพนาม คำคล้องจอง คำควบกล้ำ คำที่มีการันต์ คำเชื่อม
./๕  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
./๑ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  หรือ
การฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก  เพื่อนำไป ใช้ในชีวิตประจำวัน

นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวทั้งร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญ
ของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล สามารถอ่าน เขียนคำ ได้ถูกต้อง   นำกลุ่มคำ วลี คำและประโยค
ในการสรุปองค์ความรู้ได้ สามารถใช้ทักษะการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม มีนิสัย
รักการอ่าน  รวมทั้ง
มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น