เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย

นิทานคือ โลกของภาษา ซึ่งเกิดจากเรื่องเล่าที่ผูกเรื่องขึ้นด้วยภูมิปัญญา ภาพและตัวหนังสือที่ปรากฏในหนังสือนิทานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการสร้างความสนใจให้กับผู้อ่าน นิทานจึงเป็นงานเขียนที่มุ่งให้ความบันเทิง สอดแทรก แนวคิด คติสอนใจ และให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น นิทานเกี่ยวกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตตามธรรมชาติของสัตว์ต่าง นิทานลูกสัตว์” จึงเป็นศูนย์รวมสาระความรู้ ความบันเทิง ที่จะสามารถช่วยให้นักเรียนได้ซึมซับคุณค่า สิ่งดีงามและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ เชื่อมโยงสู่หลักภาษา และเป็นแรงบันดาลใจในการนำไปประยุกต์ใช้กับตนเองหรือ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

week4

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
ภาคเรียนที่  ๑  Quarter    ปีการศึกษา ๒๕๕๘                                                                                                                                                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สัปดาห์ที่  ๔  วันที่  ๑ – ๕   มิถุนายน  ๒๕๕๘                                                                                                                                            เวลาเรียน ๕  คาบ  ( ๑ ชั่วโมง / คาบ)
หน่วยการเรียนรู้ : นิทานลูกสัตว์

......................................................................................................................................................................................................................................


หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์  ลูกวัวสามตัว
สาระสำคัญ :                        สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตล้วนพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกันและกัน มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน หากทุกคนรักและปรารถนาดีต่อกัน เราและสังคมก็จะพบแต่ความสุข
Big  Question :                 เมื่อเห็นผู้อื่นเดือดร้อนจะทำอย่างไร และนักเรียนจะอยู่ร่วมกับสังคม ให้มีความสุขได้อย่างไร


เป้าหมายย่อย :                    นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผลสามารถอ่านและเขียนมาตรตราตัวสะกดตรงและไม่ตรงมาตรา นำมาประยุกต์ใช้ในการแจกลูกคำและสะกดคำได้อย่างสร้างสรรค์มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  สามารถฟังนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทานไปใช้ในชีวิตได้
Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome

จันทร์
โจทย์
ลูกวัวสามตัว
คำถาม:
เมื่อเห็นผู้อื่นเดือดร้อนจะทำอย่างไร และนักเรียนจะอยู่ร่วมกับสังคม ให้มีความสุขได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- Show and Share แผนภาพโครงเรื่อง
- Wall Thinking ผลงานแผนภาพโครงเรื่อง
-พฤติกรรมสมอง จากการอ่านนิทาน และสรุปนิทานที่อ่าน

บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทานสัตว์ต่างๆ เรื่องวายุผู้อารี

ขั้นนำ
ครูและนักเรียนสนทนา ทักทาย ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่น  นักเรียนเคยให้ความช่วยเหลือต่อผู้ใดบ้าง รู้สึกอย่างไรบ้าง?
ขั้นสอน
ชง:
นักเรียนอ่านเรื่องโดยการอ่านออกเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่องพร้อมกัน และอ่านทีละคน)
เชื่อม:
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังนี้
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนช่วยกันสรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริงนักเรียนจะสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร
ประเมินค่า:นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : ให้นักเรียนเขียนสรุปเรื่องลำดับเหตุการณ์ของเรื่องโดยออกแบบภาพประกอบและแต่งตอนจบใหม่
ใช้:
  นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทาน
ขั้นสรุป   
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
ชิ้นงาน
เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่าน
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการทำความดีให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทาน
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ความรู้
คำศัพท์ใหม่ในเรื่องที่อ่าน

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานแผนภาพโครงเรื่อง แง่มุมใหม่ที่ได้จาการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- อ่านออกเสียง การอ่านในใจ
-เขียนสรุปองค์ความรู้
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
-เป็นนักอ่าน รักการอ่าน

Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome

อังคาร
โจทย์
 การแจกลูกคำและการสะกดคำ
คำถาม:
- การแจกลูกคำคืออะไร เพราะเหตุใดเราจึงต้องแจกลูกคำ
-การแจกลูกคำมีความสำคัญต่อการอ่านการเขียนอย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและการแจกลูกคำ การสะกดคำ
- Show and Share การการแจกลูกคำ และการสะกดคำ
- Wall Thinking ผลงานการแจกลูกคำ
- Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้แจกลูกคำและการสะกดคำ
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทานสัตว์ต่างๆ เรื่อง วายุผู้อารี


ขั้นนำ
ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เพื่อทบทวนเนื้อหาและเรื่องราวของเรื่องที่อ่าน

ขั้นสอน
ชง:
-  นักเรียนเขียนคำศัพท์ใหม่จากเรื่องที่อ่าน (เขียนตามคำบอก)
-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “คำแต่ละคำมีความหมายอย่างไร” นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวาดภาพประกอบคำศัพท์
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำศัพท์และความหมายของคำ รวมทั้งการนำคำไปใช้
 - นักเรียนช่วยกันเสนอแนะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงคำศัพท์ ความหมายของคำศัพท์ และการนำคำศัพท์ไปใช้ พร้อมทั้งช่วยกันเสนอแนะคำศัพท์เพิ่มเติมอีกครั้ง
ใช้:
นักเรียนนำคำศัพท์ ที่เขียนตามคำบอกไปแจกลูกคำและอ่านสะกดคำให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องการแจกลูกคำและการสะกดคำเพิ่มเติม
ชิ้นงาน
แจกลูกคำ (คำศัพท์ที่เขียนตามคำบอก)
ภาระงาน
-เขียนแจกลูกคำและอ่านสะกดคำศัพท์
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทาน
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
- คำศัพท์ใหม่ในเรื่องที่อ่าน
- การเขียนแจกลูกคำและการเขียนการอ่านสะกดคำ

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบประโยค
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- เขียนแต่งประโยค เขียนแต่งเขียนแจกลูกคำ เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์

คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- เห็นอกเห็นใจผู้อื่น


Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome


พุธ
โจทย์
 การแจกลูกคำและการสะกดคำ
คำถาม:
- การแจกลูกคำคืออะไร เพราะเหตุใดเราจึงต้องแจกลูกคำ
-การแจกลูกคำมีความสำคัญต่อการอ่านการเขียนอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและการแจกลูกคำ การสะกดคำ
- Show and Share การการแจกลูกคำ และการสะกดคำ
- Wall Thinking ผลงานการแจกลูกคำ
- Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้แจกลูกคำและการสะกดคำ
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทานลูกสัตว์ต่างๆ เรื่อง ลูกวัวสามตัว


ขั้นนำ
ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เพื่อทบทวนเนื้อหาและเรื่องราวของเรื่องที่เรียนรู้เกี่ยวกับการแจกลูกคำ
ขั้นสอน
ชง:
ครูเขียนคำศัพท์บนการดาน ๑๐ คำแล้วตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะเขียนแจกลูกคำได้อย่างไร”
เชื่อม:
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน ครูพานักเรียนเล่นเกมประสมคำ ให้นักเรียนกลุ่มที่๑ เลือกบัตรพยัญชนะ ๑ ใบ  ติดบนกระดาน  แล้วให้นักเรียนกลุ่มที่ ๒ เลือกบัตรสระ    ใบ  ที่สามารถประสมกับพยัญชนะที่กลุ่มที่ ๑ ติดไว้ได้  แล้วนำบัตรสระมาติดบนกระดาน
 - นักเรียนช่วยกันเสนอแนะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงคำศัพท์(การแจกลูกคำ ความหมายของคำศัพท์ และการนำคำศัพท์ไปใช้ พร้อมทั้งช่วยกันเสนอแนะคำศัพท์เพิ่มเติมอีกครั้ง
ใช้:
นักเรียนนำคำศัพท์บนกระดานทั้ง ๑๐คำ เขียนแจกลูกคำและอ่านสะกดคำให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องการแจกลูกคำและการสะกดคำเพิ่มเติม
ชิ้นงาน
แจกลูกคำ
ภาระงาน
-เขียนแจกลูกคำและอ่านสะกดคำศัพท์
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเล่นเกมประสมคำ
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
- คำศัพท์ใหม่ในเรื่องที่อ่าน
- การเขียนแจกลูกคำและการเขียนการอ่านสะกดคำ
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบประโยค
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- เขียนแต่งประโยค เขียนแต่งเขียนแจกลูกคำ เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- เห็นอกเห็นใจผู้อื่น


Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcomeพฤหัสบดี
โจทย์
 การแจกลูกคำและการสะกดคำ
คำถาม:
- การแจกลูกคำคืออะไร เพราะเหตุใดเราจึงต้องแจกลูกคำ
-การแจกลูกคำมีความสำคัญต่อการอ่านการเขียนอย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและการแจกลูกคำ การสะกดคำ
- Show and Share การการแจกลูกคำ และการสะกดคำ
- Wall Thinking ผลงานการแจกลูกคำ
- Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้แจกลูกคำและการสะกดคำ
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทานสัตว์ต่างๆ เรื่อง วายุผู้อารี
ขั้นนำ
ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เพื่อทบทวนเนื้อหาและเรื่องราวของเรื่องที่เรียนรู้เกี่ยวกับการแจกลูกคำแบตรึงพยัญชนะ
ขั้นสอน
ชง:
ครูเขียนคำศัพท์บนการดาน ๑๐ คำแล้วตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะเขียนแจกลูกคำได้อย่างไร”
เชื่อม:
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน (กลุ่มเดิม) ครูพานักเรียนเล่นเกมประสมคำ ให้นักเรียนกลุ่มที่๑ เลือกบัตรสระ ๑ ใบ  ติดบนกระดาน  แล้วให้นักเรียนกลุ่มที่ ๒ เลือกบัตรพยัญชนะ    ใบ  ที่สามารถประสมกับสระที่กลุ่มที่ ๑ ติดไว้ได้  แล้วนำบัตรพยัญชนะมาติดบนกระดาน
 - นักเรียนช่วยกันเสนอแนะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงคำศัพท์(การแจกลูกคำ) ความหมายของคำศัพท์ และการนำคำศัพท์ไปใช้ พร้อมทั้งช่วยกันเสนอแนะคำศัพท์เพิ่มเติมอีกครั้ง
ใช้:
นักเรียนนำคำศัพท์บนกระดานทั้ง ๑๐คำ เขียนแจกลูกคำและอ่านสะกดคำให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องการแจกลูกคำและการสะกดคำเพิ่มเติม
ชิ้นงาน
แจกลูกคำ
ภาระงาน
-เขียนแจกลูกคำและอ่านสะกดคำศัพท์
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเล่นเกมประสมคำ
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
- คำศัพท์ใหม่ในเรื่องที่อ่าน
- การเขียนแจกลูกคำและการเขียนการอ่านสะกดคำ (ตรึงสระ)

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบประโยค
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- เขียนแต่งประโยค เขียนแต่งเขียนแจกลูกคำ เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome

ศุกร์
โจทย์
 การแจกลูกคำและการสะกดคำ

คำถาม:
- การแจกลูกคำคืออะไร เพราะเหตุใดเราจึงต้องแจกลูกคำ
-การแจกลูกคำมีความสำคัญต่อการอ่านการเขียนอย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเรื่องที่เรียนรู้(การแจกลูกคำ)
- Show and Share สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านการแจกลูกคำและการสะกดคำ
- Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการแจกลูกคำแบบตรึงพยัญชนะ ตรึงสระ และการสะกดคำ
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทานลูกสัตว์ต่างๆ เรื่อง ลูกวัว
ขั้นนำ  
ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเรียนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ขั้นสอน
ชง:
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด:
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากนิทานเรื่อง ลูกวัวสามตัว และการเขียนแจกลูกคำ การสะกดคำ จะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไร
- นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียน การอ่านแจกลูกคำ การสะกดคำ
ใช้:
นักเรียนสรุปองค์ความรู้ตามความสนใจ
ขั้นสรุป
ครูสุ่มให้นักเรียนนำเสนอผลงาน๕ คน
ชิ้นงาน
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตามความสนใจ
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนการอ่านแจกลูกคำและการสะกดคำ
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับการนำสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ไปใช้ในการสื่อความหมายผ่านการเขียน การเล่า
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ความรู้
การแจกลูกคำและการสะกดคำ

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบ
 แผนภาพความคิด ที่ได้จากการอ่าน และการเรียนรู้ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- เห็นอกเห็นใจผู้อื่น


ตัวอย่างชิ้นงานกิจกรรมการเรียนรู้


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์นี้นักเรียนอ่านนิทานเรื่อง ลูกวัวสามตัว ก่อนอ่านหนังสือนิทานลูกวัวสามตัวหลังจากที่อ่านเสร็จแล้วครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดในนิทานเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบ้าง เมื่อนักเรียนได้แลกเปลี่ยนแล้วครูให้นักเรียนแต่งนิทานตอนจบใหม่ของลูกวัวสามตัวพร้อมวาดภาพประกอบ ในวันอังคารครูให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ตามคำบอกแล้วนำคำศัพท์มาแต่งประโยคพร้อมวาดภาพประกอบ วันพุธครูและนักเรียนทบทวนเรื่องที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมาครูให้นักเรียนทำการ์ตูนช่องเกี่ยวกับนิทานลูกวัวสามตัวแล้วนำเสนอชิ้นงานให้ครูและเพื่อนฟังหลักภาษานักเรียนจึงเขียนแจกลูกคำจากคำศัพท์บนกระดาน และทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันครูให้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตามความสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และเข้าใจในสัปดาห์นี้

    ตอบลบ