เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย

นิทานคือ โลกของภาษา ซึ่งเกิดจากเรื่องเล่าที่ผูกเรื่องขึ้นด้วยภูมิปัญญา ภาพและตัวหนังสือที่ปรากฏในหนังสือนิทานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการสร้างความสนใจให้กับผู้อ่าน นิทานจึงเป็นงานเขียนที่มุ่งให้ความบันเทิง สอดแทรก แนวคิด คติสอนใจ และให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น นิทานเกี่ยวกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตตามธรรมชาติของสัตว์ต่าง นิทานลูกสัตว์” จึงเป็นศูนย์รวมสาระความรู้ ความบันเทิง ที่จะสามารถช่วยให้นักเรียนได้ซึมซับคุณค่า สิ่งดีงามและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ เชื่อมโยงสู่หลักภาษา และเป็นแรงบันดาลใจในการนำไปประยุกต์ใช้กับตนเองหรือ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

week5

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
ภาคเรียนที่  ๑  Quarter     ปีการศึกษา ๒๕๕๘                                                                                                                                                                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สัปดาห์ที่  ๕  วันที่  ๘ – ๑๓   มิถุนายน  ๒๕๕๘                                                                                                                                                      เวลาเรียน ๕  คาบ  ( ๑ ชั่วโมง / คาบ)
หน่วยการเรียนรู้ : นิทานลูกสัตว์

......................................................................................................................................................................................................................................


หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์ :              นกพิราบ
สาระสำคัญ :                                         คิดรอบด้าน ทำทุกอย่างอย่างมีสติ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพียงเพราะความต้องการของตนเอง
Big  Question :                                    ก่อนจะลงมือเลือกหรือทำสิ่งใด เราควรทำอย่างไร

เป้าหมายย่อย :                                      นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผลสามารถอ่านและเขียนมาตรตราตัวสะกดตรงและไม่ตรงมาตรา นำมาประยุกต์ใช้ในการเขียนแต่งเรื่องจากภาพ และสะกดคำได้อย่างสร้างสรรค์มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  สามารถฟังนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทานไปใช้ในชีวิตได้

Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome

จันทร์
โจทย์
 อ่านวิเคราะห์เรื่อง

คำถาม:
ก่อนจะลงมือเลือกหรือทำสิ่งใด เราควรทำอย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- Show and Share แผนภาพโครงเรื่อง
- Wall Thinking ผลงานแผนภาพโครงเรื่อง
-พฤติกรรมสมอง จากการอ่านนิทาน และสรุปนิทานที่อ่าน
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทานลูกสัตว์ต่างๆ เรื่อง นกพิราบ

ขั้นนำ
ครูและนักเรียนสนทนา ทักทาย “ใครเคยเก็บลูกนกมาเลี้ยง หรือเคยเลี้ยงนก
ขั้นสอน
ชง:
นักเรียนอ่านเรื่องโดยการอ่านออกเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่องพร้อมกัน และอ่านทีละคน)
เชื่อม:
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังนี้
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนช่วยกันสรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริงนักเรียนจะสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร
ประเมินค่า:นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : ให้นักเรียนเขียนสรุปเรื่องลำดับเหตุการณ์ของเรื่องโดยออกแบบภาพประกอบและแต่งตอนจบใหม่ (ลงสมุดบันทึก)
ใช้:
  นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทาน เป็นแผนภาพโครงเรื่อง
ขั้นสรุป   
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
ชิ้นงาน
เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่าน
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือก แยกแยะอย่างมีวิจารณญาณ
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทาน
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ความรู้
คำศัพท์ใหม่ในเรื่องที่อ่าน

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานแผนภาพโครงเรื่อง แง่มุมใหม่ที่ได้จาการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- อ่านออกเสียง การอ่านในใจ
-เขียนสรุปองค์ความรู้
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
-เป็นนักอ่าน รักการอ่าน

Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome

อังคาร
โจทย์
 เขียนตามคำบอก

คำถาม:
คำศัพท์สำคัญต่อการสื่อสารอย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและการเขียนการอ่านสะกดคำ
- Show and Share คำศัพท์ใหม่ และความหมายของคำศัพท์
- Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทานลูกสัตว์ต่างๆ เรื่อง นกพิราบ


ขั้นนำ
ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เพื่อทบทวนเนื้อหาและเรื่องราวของเรื่องที่อ่าน

ขั้นสอน
ชง:
-  นักเรียนเขียนคำศัพท์ใหม่จากเรื่องที่อ่าน (เขียนตามคำบอก)
-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “คำแต่ละคำมีความหมายอย่างไร” นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวาดภาพประกอบคำศัพท์
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำศัพท์และความหมายของคำ รวมทั้งการนำคำไปใช้
 - นักเรียนช่วยกันเสนอแนะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงคำศัพท์ ความหมายของคำศัพท์ และการนำคำศัพท์ไปใช้ พร้อมทั้งช่วยกันเสนอแนะคำศัพท์เพิ่มเติมอีกครั้ง
ใช้:
นักเรียนนำคำศัพท์ ที่เขียนตามคำบอกไปใช้ในการแต่งเรื่องใหม่
๑๐ คำ
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องการสะกดคำ การเขียนแต่งเรื่องเพิ่มเติม
ชิ้นงาน
เรื่องสร้างสรรค์

ภาระงาน
-เขียนคำศัพท์ตามคำบอก วิเคราะห์ความหมายของคำ
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทาน
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
- คำศัพท์ใหม่ในเรื่องที่อ่าน
- การเขียนการอ่านสะกดคำ การเขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบเรื่องตามจินตนาการจากคำศัพท์ใหม่
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- เขียนแต่งประโยค เขียนแต่งเรื่อง เขียนแจกลูกคำ เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- เห็นอกเห็นใจผู้อื่นDay (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome


พุธ
โจทย์
 การเขียนแต่งเรื่องจากภาพ
คำถาม:
นักเรียนเห็นอะไรจากภาพ และจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share นิทาน (วาดไปเล่าไป)
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับการเขียนแต่งเรื่องจากภาพ
- Show and Share ผลงานแต่งเรื่องจากภาพ
- Wall Thinking ผลงานแต่งเรื่องสร้างสรรค์
- Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการแต่งเรื่องสร้างสรรค์จากภาพ
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทานสัตว์ต่างๆ เรื่อง แมวล้านตัว


ขั้นนำ
ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เพื่อทบทวนเนื้อหาและเรื่องราวของเรื่องที่เรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งเรื่องสร้างสรรค์
ขั้นสอน
ชง:
- ครูวาดภาพไป เล่านิทานไป “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่นักเรียนต้องการนำเสนออย่างไร”
- ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการแต่งเรื่อง (บทนำ เนื้อเรื่อง ตอนจบ)
เชื่อม:
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน ครูแจกบัตรภาพให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่ม แต่งเรื่องจากภาพที่กำหนดให้ โดยเล่าเรื่องต่อกันภายในกลุ่ม กำหนดให้แต่ละกลุ่มเล่าสรุปเรื่องให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟังด้วย
 - นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการแต่งเรื่องจากภาพ
ใช้:
นักเรียนเขียนแต่งเรื่องจากภาพที่กำหนดให้
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องการแต่งเรื่องจากภาพ
ชิ้นงาน
เรื่องแต่งจากภาพ

ภาระงาน
-ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
หลักการเขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์ (บทนำ เนื้อเรื่อง ตอนจบ)

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาระหว่างการทำงาน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- เขียนแต่งเรื่อง สร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- เห็นอกเห็นใจผู้อื่นDay (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcomeพฤหัสบดี
โจทย์
 การเขียนแต่งเรื่องจากภาพ

คำถาม:
นักเรียนเห็นอะไรจากภาพ (ภาพจริง/ธรรมชาติ)  และจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share สิ่งที่ได้เรียนรู้
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับการเขียนแต่งเรื่องจากภาพ
- Show and Share ผลงานแต่งเรื่องจากภาพ
- Wall Thinking ผลงานแต่งเรื่องสร้างสรรค์
- Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการแต่งเรื่องสร้างสรรค์จากภาพ
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทานลูกสัตว์ต่างๆ เรื่อง นกพิราบ
ขั้นนำ
เล่นเกม วาดภาพ (แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเท่าๆกัน/แต่ละคนในกลุ่มเป็นหนองน้ำ ต้นมะพร้าว กระรอก เป็ด คน ก้อนเมฆ เครื่องบิน บันไดยาว) ภาพนิ่ง
ขั้นสอน
ชง:
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่นักเรียนต้องการนำเสนออย่างไร” แต่งเรื่องจากภาพสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวในรัศมี๕ก้าว
เชื่อม:
- นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการแต่งเรื่องจากภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว นักเรียนได้เรียนรู้อะไร
-จับคู่วาดภาพให้เพื่อน ๓ ภาพ แล้วเขียนแต่งเรื่องจากภาพนั้น
ใช้:
วาดภาพเพื่อใช้ในการแต่งเรื่อง (แลกกับเพื่อน)
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องการแต่งเรื่องจากภาพ
ชิ้นงาน
เรื่องแต่งจากภาพ

ภาระงาน
-ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
- วาดภาพเพื่อใช้ในการแต่งเรื่องสร้างสรรค์
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ความรู้
หลักการเขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์ (บทนำ เนื้อเรื่อง ตอนจบ)

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาระหว่างการทำงาน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- เขียนแต่งเรื่อง สร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome

ศุกร์
โจทย์
 การเขียนแต่งเรื่องจากภาพ
คำถาม:
- นักเรียนเห็นอะไรจากภาพ (ภาพจริง/ธรรมชาติ)  และจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
-จะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเรื่องที่เรียนรู้(แต่งเรื่องจากภาพ)
- Show and Share สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการแต่งเรื่องจากภาพ
- Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการแต่งเรื่องจากภาพ
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทานลูกสัตว์ต่างๆ เรื่อง นกพิราบ
ขั้นนำ  
ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเรียนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ขั้นสอน
ชง:
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด:
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากนิทานเรื่อง นกพิราบ และการเขียนแต่งเรื่องจากภาพ จะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไร
- นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนแต่งเรื่องจากภาพ
ใช้:
นักเรียนสรุปองค์ความรู้ตามความสนใจ

ขั้นสรุป
ครูสุ่มให้นักเรียนนำเสนอผลงาน๕ คน
ชิ้นงาน
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตามความสนใจ (วาดภาพ นิทาน ความเรียง การ์ตูนช่องฯลฯ)

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนแต่งเรื่องจากภาพ
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับการนำสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ไปใช้ในการสื่อความหมายผ่านการเขียน การเล่าเรื่องจากภาพ
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ความรู้
หลักการเขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์ (บทนำ เนื้อเรื่อง ตอนจบ)

ทักษะ
- คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์การแต่งเรื่องจากภาพและการทำงาน  แผนภาพความคิด ที่ได้จากการอ่าน และการเรียนรู้
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ตัวอย่างชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน

    สัปดาห์นี้นักเรียนอ่านนิทานเรื่องนกพิราบหลังจากที่นักเรียนอ่านนิทานแล้วครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น "นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดนกพิราบต้องฝึกให้ลูกหาอาหารด้วยตนเอง ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร" นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พี่ปราย: เพราะว่าลูกให้คนอื่นเดือดร้อน ผมจะเอาแมวมาแค่ตัวเดียวแมวตัวอื่นจะได้อยู่ที่ภูเขาเหมือนเดิม เราไม่ควรโอ้อวดว่าตัวเองสวยจะได้ไม่ต้องตาย ฯลฯ หลักภาษาในสัปดาห์นี้เป็นการเขียนแต่งเรื่องจากภาพโดยวันแรกก่อนเรียนครูนำโดยการวาดไป เล่าไป (ให้มีคำศัพท์พื้นฐาน)นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้มีอะไรอีกบ้าง หรือเห็นอะไรจากการวาดไปเล่าไป (ครูเขียนคำศัพท์กำกับภาพ*คำพื้นฐาน ป.๒) ครูแจกภาพให้นักเรียนคนละ๑ภาพนักเรียนเขียนแต่งเรื่องจากกภาพที่กำหนดให้ โดยเรื่องที่แต่งต้องมีคำศัพท์พื้นฐานที่กำหนดให้บนกระดานด้วย ท้ายสัปดาห์ครูแต่งและเล่าเรื่องจากตัวละครในห้องเรียนเช่นโต๊ะ เก้าอี้ พัดลม หนังสือ นักเรียน(บางคน) แล้วตั้งคำภามกระตุ้นการคิด "นักเรียนจะเขียนเล่าเรื่องผ่านสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวให้น่าสนใจแต่และทำให้ตัวละครในเรื่องมีชีวิตอย่างไร " นักเรียนออกไปเขียนแต่งเรื่องนอกห้องเรียนโดยใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวและจินตนาการสร้างสรรค์เรื่องราวให้น่าสนใจและสร้างสรรค์

    ตอบลบ