เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย

นิทานคือ โลกของภาษา ซึ่งเกิดจากเรื่องเล่าที่ผูกเรื่องขึ้นด้วยภูมิปัญญา ภาพและตัวหนังสือที่ปรากฏในหนังสือนิทานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการสร้างความสนใจให้กับผู้อ่าน นิทานจึงเป็นงานเขียนที่มุ่งให้ความบันเทิง สอดแทรก แนวคิด คติสอนใจ และให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น นิทานเกี่ยวกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตตามธรรมชาติของสัตว์ต่าง นิทานลูกสัตว์” จึงเป็นศูนย์รวมสาระความรู้ ความบันเทิง ที่จะสามารถช่วยให้นักเรียนได้ซึมซับคุณค่า สิ่งดีงามและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ เชื่อมโยงสู่หลักภาษา และเป็นแรงบันดาลใจในการนำไปประยุกต์ใช้กับตนเองหรือ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

week2

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
ภาคเรียนที่  ๑  Quarter     ปีการศึกษา ๒๕๕๘                                                                                                                                                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สัปดาห์ที่  ๒  วันที่  ๑๘ – ๒๓   พฤษภาคม  ๒๕๕๘                                                                                                                                  เวลาเรียน ๕  คาบ  ( ๑ ชั่วโมง / คาบ)
หน่วยการเรียนรู้ : นิทานลูกสัตว์สัตว์

......................................................................................................................................................................................................................................


หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์:          ลูกกบ

สาระสำคัญ :                                        เราแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน ทุกมีความพยายามต่อตนเอง ต่อการกระทำใดๆที่เราทำเต็มศักยภาพและข้ามผ่านมาได้
Big  Question :                                 นักเรียนจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างไรให้มีความสุข

เป้าหมายย่อย :                                    นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผลสามารถอ่านและเขียนสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ได้ นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  สามารถฟังนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทานไปใช้ในชีวิตได้Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome


จันทร์
โจทย์
 พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

คำถาม:
-
นักเรียนจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างไรให้มีความสุข

เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- Show and Share แผนภาพโครงเรื่อง
- Wall Thinking ผลงานแผนภาพโครงเรื่อง
-พฤติกรรมสมอง จากการอ่านนิทาน และสรุปนิทานที่อ่าน

บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทานลูกสัตว์ต่างๆ


ขั้นนำ
ครูและนักเรียนสนทนา ทักทาย ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุดให้นักเรียนฟัง
ขั้นสอน
ชง:
นักเรียนอ่านเรื่องโดยการอ่านออกเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่องพร้อมกัน และอ่านทีละคน)
เชื่อม:
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังนี้
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนช่วยกันสรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริงนักเรียนจะสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร
ประเมินค่า:นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : ให้นักเรียนเขียนสรุปเรื่องลำดับเหตุการณ์ของเรื่องโดยออกแบบภาพประกอบและแต่งตอนจบใหม่
ใช้:
  นักเรียนแต่งเรื่องลูกกบใหม่ตามจินตนาการ
ขั้นสรุป   
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
ชิ้นงาน
(แต่งเรื่องลูกกบใหม่)

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทาน
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ความรู้
คำศัพท์ใหม่ในเรื่องที่อ่าน
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานแผนภาพโครงเรื่อง แง่มุมใหม่ที่ได้จาการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- อ่านออกเสียง การอ่านในใจ
- เขียนสรุปองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
-เป็นนักอ่าน รักการอ่าน


Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome


อังคาร
โจทย์
 การอ่าน การใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
คำถาม:
- นักเรียนจะใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเรื่องที่เรียนรู้
- Show and Share การแต่งประโยค แต่งเรื่องจากการใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
- Wall Thinking ผลงานแผนภาพโครงเรื่อง สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์
- Round Rubin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทานลูกสัตว์ต่างๆ

ขั้นนำ
ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เพื่อทบทวนเนื้อหาและเรื่องราวของเรื่องที่อ่าน
ขั้นสอน
ชง:
-  นักเรียนเขียนคำศัพท์ใหม่จากเรื่องที่อ่าน
-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบนกระดาน” นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-  “นักเรียนจะจัดหมวดหมู่อย่างไร” นักเรียนช่วยกันจัดหมวดหมู่ของคำศัพท์บนกระดานตามความเข้าใจ (สระผสม วรรณยุกต์)
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำศัพท์จากมาตราตัวสะกดตรงและไม่ตรมมาตราบนกระดาน (สระผสม วรรณยุกต์) ผ่านคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนเห็นความแตกต่างและความเหมือนของคำศัพท์เหล่านี้อย่างไร
- นักเรียนช่วยกันเสนอแนะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง ความหมายของคำศัพท์ และการนำคำศัพท์ไปใช้ พร้อมทั้งช่วยกันเสนอแนะคำศัพท์เพิ่มเติม
ใช้:
นักเรียนนำคำศัพท์ไปใช้ในการแต่งเรื่องตามจินตนาการ
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับตัวสะกดตรงและไม่ตรงมาตรา และสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการนำไปใช้เพิ่มเติม

ชิ้นงาน
เขียนแต่งเรื่องใหม่จากคำศัพท์ในเรื่องที่อ่าน

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทาน
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
คำศัพท์ใหม่ในเรื่องที่อ่าน มาตราตัวสะกดตรง และไม่ตรงมาตรา
(สระผสม วรรณยุกต์)
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบคำศัพท์
แผนภาพโครงเรื่อง หรือแง่มุมใหม่ที่ได้จากการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
-เขียนแต่งประโยค เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่อหังการ

Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcomeพุธ
โจทย์
 การอ่าน การใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
คำถาม:
- นักเรียนจะใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์อย่างไร

เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเรื่องที่เรียนรู้
- Show and Share การแต่งประโยค แต่งเรื่องจากการใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
- Wall Thinking ผลงานแผนภาพโครงเรื่อง สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์
- Round Rubin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทานลูกสัตว์ต่างๆ
ขั้นนำ
ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้เกี่ยวกับสระ วรรณยุกต์ที่ผ่านมา เพื่อทบทวนเนื้อหา
ขั้นสอน
ชง:
ครูเล่านิทานพยัญชนะให้นักเรียนฟัง (๔๔ ตัว)
เชื่อม:
- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน ๕-๖ คน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการทำงาน สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการแต่งนิทานพยัญชนะ จะนำไปใช้ในการแต่งเรื่อง หรือนิทานอย่างไร

ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่งนิทานพยัญชนะ พร้อมวาดภาพประกอบให้สวยงาม

ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับพยัญชนะ  (รูป เสียง การนำไปใช้)

ชิ้นงาน
นิทานพยัญชนะ

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทาน
- นำเสนอผลงาน และทบทวนพยัญชนะ และกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
คำศัพท์ใหม่ในเรื่องที่อ่าน มาตราตัวสะกดตรง และไม่ตรงมาตรา
พยัญชนะ

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบคำศัพท์
แผนภาพโครงเรื่อง หรือแง่มุมใหม่ที่ได้จากการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน (นิทานพยัญชนะ)
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
-เขียนแต่งประโยค เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์

คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- เห็นอกเห็นใจผู้อื่น


Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcomeพฤหัสบดี
โจทย์
 การอ่าน การใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

คำถาม:
- นักเรียนจะใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเรื่องที่เรียนรู้ (สระ วรรณยุกต์)
- Show and Share การแต่งประโยค แต่งเรื่องจากการใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
- Wall Thinking ผลงานแผนภาพโครงเรื่อง สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์
- Round Rubin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทานลูกสัตว์ต่างๆ
ขั้นนำ
ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้เกี่ยวกับสระ วรรณยุกต์ที่ผ่านมา เพื่อทบทวนเนื้อหา
ขั้นสอน
ชง:
ครูให้นักเรียนดูคลิปการ์ตูน นิทานสระ
เชื่อม:
- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน ๕-๖ คน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการทำงาน สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการแต่งการ์ตูนช่องนิทานสระ จะนำไปใช้ในการแต่งเรื่อง หรือนิทานอย่างไร
ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่งการ์ตูนช่อง นิทานสระ
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับสระเดี่ยว สระผสม และการผันวรรณยุกต์

ชิ้นงาน
การ์ตูนช่อง นิทานสระ

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทาน
- นำเสนอผลงาน และทบทวนสระเดี่ยว สระผสม และกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และการนำไปใช้

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบ
 การ์ตูนช่อง ผ่านแง่มุมใหม่ที่ได้จากการอ่าน และการเรียนรู้สระ วรรณยุกต์
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน (การ์ตูนช่องสระ)
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
-เขียนแต่งประโยค เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์

คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome

ศุกร์
โจทย์
 การอ่าน การใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
คำถาม:
- นักเรียนจะใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์อย่างไร

เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเรื่องที่เรียนรู้ (สระ วรรณยุกต์)
- Show and Share การแต่งประโยค แต่งเรื่องจากการใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
- Wall Thinking ผลงานแผนภาพโครงเรื่อง สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์
- Mind Mapping เกี่ยวกับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทานลูกสัตว์ต่างๆ
ขั้นนำ  
ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเรียนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ขั้นสอน
ชง:
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด:
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากนิทานลูกสัตว์ จะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไร
- นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวสะกดตรงและไม่ตรงมาตรา
ใช้:
นักเรียนสรุปองค์ความรู้เป็น Mind Mapping

ขั้นสรุป
ครูสุ่มให้นักเรียนนำเสนอผลงาน๕-๖ คน
ชิ้นงาน
Mind Mapping การเรียนรู้จากนิทาน ลูกกบ และพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อสื่อเรื่องราวที่เรียนรู้
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับการนำสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ไปใช้ในการสื่อความหมายผ่านการเขียน การเล่า
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ความรู้
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และการนำไปใช้

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบ
 แผนภาพความคิด ที่ได้จากการอ่าน และการเรียนรู้ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น

คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- เห็นอกเห็นใจผู้อื่น


ตัวอย่างชิ้นงาน


กิจกรรมการเรียนรู้


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้นักเรียนอ่านนิทานลูกกบในขณะที่นักเรียนอ่านพร้อมกันเมื่อมีคำศัพท์ใหม่ๆครูกระตุ้นด้วยคำถามก่อนปกหน้าต่อไปเช่น เรื่องกล่าวถึงสิ่งใด มีคำศัพท์ใดที่นักเรียนยังไม่รู้ความหมายบ้าง หลังจากที่นักเรียนอ่านออกเสียงทุกคนพร้อมกันแล้วครูให้นักเรียนได้อ่านสลับทีละคน เพื่อนที่ไม่ได้อ่านออกเสียงให้อ่านในใจตาม เมื่อนักเรียนอ่านจบนักเรียนบอกว่ามีลูกอ๊อดแต่เขาคิดว่าเขาเป็นกบแล้วแต่เขายังมีปุ่มสองปุ่มที่กำลังจะออกมานั้นก็คือขาของเขา เมื่อนักเรียนอ่านจบครูให้นักเรียนเล่าเรื่องต่อกันจนจบเพื่อทบทวนเรื่องที่อ่านและสรุปความเข้าใจของเรื่อง ครูเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาโดยเล่านิทานพยัญชนะ ๔๔ ตัวต่อกันให้นักเรียนฟัง ทุกคนสนใจและช่วยครูเล่า เมื่อเล่าจบนักเรียนแต่ละคนแต่งนิทานพยัญชนะของตนเองและเชื่อมสู่นิทานสระและหลังจากนั้นนักเรียนได้แต่นิทานตอนจบใหม่ของลูกกบตามจินตนาการของตนเอง และในสัปดาห์ที่สองนักเรียนได้เขียนคำศัพท์ตามคำบอกแล้วนำคำศัพท์มาแต่งประโยค ในวันศุกร์ครูทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้งสัปดาห์ว่าได้เรียนรู้อะไร พี่อองฟอง: อ่านนิทานลูกกบ พี่แพรวา: เขียนคำศัพท์ตามคำบอกและนำคำศัพท์มาแต่งประโยค พี่ออย:แต่งนิทานตอนจบใหม่ของลูกกบ หลังจากที่นักเรียนทุกคนเข้าใจว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรครูแจกกระดาษให้สรุปความเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์

    ตอบลบ