เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย

นิทานคือ โลกของภาษา ซึ่งเกิดจากเรื่องเล่าที่ผูกเรื่องขึ้นด้วยภูมิปัญญา ภาพและตัวหนังสือที่ปรากฏในหนังสือนิทานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการสร้างความสนใจให้กับผู้อ่าน นิทานจึงเป็นงานเขียนที่มุ่งให้ความบันเทิง สอดแทรก แนวคิด คติสอนใจ และให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น นิทานเกี่ยวกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตตามธรรมชาติของสัตว์ต่าง นิทานลูกสัตว์” จึงเป็นศูนย์รวมสาระความรู้ ความบันเทิง ที่จะสามารถช่วยให้นักเรียนได้ซึมซับคุณค่า สิ่งดีงามและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ เชื่อมโยงสู่หลักภาษา และเป็นแรงบันดาลใจในการนำไปประยุกต์ใช้กับตนเองหรือ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

week1

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
           ภาคเรียนที่  ๑  Quarter   ปีการศึกษา ๒๕๕๘                                                                                                                                                                                                                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
      สัปดาห์ที่  ๑  วันที่  ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘                                                  เวลาเรียน ๕  คาบ  ( ๑ ชั่วโมง / คาบ)
           หน่วยการเรียนรู้ : นิทานลูกสัตว์สัตว์                                                                                                                                                                      
.........................................................................................................................................................................................................................................


หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์  :            นิทาน (คาดเดาเรื่องก่อนการเรียนรู้)

สาระสำคัญ :                                        นิทานลูกสัตว์มีเนื้อหา เรื่องราวที่ มักมีการปรับเนื้อเรื่องให้เข้ากับวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมคุณค่าของสรรพสิ่ง และความดีงาม แตกต่างไป เพื่อให้เกิดความบันเทิง ความสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นคติเตือนใจ ช่วยอบรมบ่มนิสัย ช่วยให้เข้าใจสิ่งแวดล้อมและปรากฏการณ์ธรรมชาติ  


Big  Question :                    เราจะเรียนรู้ผ่านนิทานอย่างไร


เป้าหมายย่อย :                                     นักเรียน มีทักษะในการเขียนคัดลายมือ  อ่านและเขียนพยัญชนะได้ถูกต้อง  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด  สามารถแสดงความคิด ความรู้สึกและจินตนาการได้อย่างอิสระ  รวมทั้งสามารถคาดเดาเรื่องหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล บอกเล่าให้คนอื่นฟังได้ สามารถจับใจความสำคัญของเรื่องที่อยากเรียนรู้และถ่ายทอดผ่านการเล่า เขียนบันทึกให้คนอื่นรับทราบได้


Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome

พฤหัสบดี
โจทย์
 ทบทวนสิ่งที่รู้แล้ว
ทบทวนหลักภาษา

คำถาม:
- นักเรียนคิดว่าเนื้อหาของนิทานสัตว์ต่างๆจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
เครื่องมือคิด :
- Round Robin  สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องราวของนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่รู้แล้ว
- Show and Share แผนภาพโครงเรื่อง / คาดเดาเรื่อง
- Wall Thinking ผลงานแผนภาพโครงเรื่อง

บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- หนังสือนิทานลูกสัตว์ต่างๆ

ขั้นนำ
- ครูและนักเรียนสนทนาทักทาย และครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอการ์ตูนสัตว์ต่างๆ
ขั้นสอน
ชง:
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้างในปีการศึกษาที่ผ่านมา และอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้ ”
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูแจกกระดาษนักเรียนคนละหนึ่งแผ่น นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ที่ตนเองรู้และเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้
เชื่อม:
นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และวางแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับนิทานร่วมกัน โดยช่วยกันกำหนดว่ากิจกรรมที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับนิทานนั้นจะสามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างไร
ใช้:
นักเรียนวาดภาพเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในนิทานหนึ่งเหตุการณ์
ขั้นสรุป
- ครูสุ่มให้นักเรียนนำเสนอผลงาน ๔-๕ คน
- ครูและนักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนในวันนี้
ชิ้นงาน
เขียนคาดเดาเรื่อง
เขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นกิจกรรมที่ทำในช่วงปิดเรียน
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านวรรณกรรม
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ความรู้
-หลักภาษา

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานคาดเดาเรื่อง แง่มุมใหม่ที่ได้จาการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนๆ
-เขียนสรุปองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
-เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์

Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcomeศุกร์
โจทย์
 ทบทวนสิ่งที่รู้แล้ว
ทบทวนหลักภาษา

คำถาม:
- นักเรียนคิดว่าเนื้อหานิทานสัตว์ต่างๆจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share สิ่งที่สนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆในนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่รู้แล้ว
- Show and Share นิทานตามจินตนาการ
- Wall Thinking ผลงานนิทานตามจินตนาการ
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
ขั้นนำ  
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับงานที่ทำไปแล้ว

ขั้นสอน  
ชง:
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียน ถ้านักเรียนเป็นนักแต่งนิทาน นักเรียนจะแต่งนิทานอย่างไร
เชื่อม:
- นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งนิทานว่านิทานนั้นมีประโยชน์หรือข้อดีอย่างไร เราจะเรียนรู้อะไรจากนิทาน
- นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น ครูกระตุ้นด้วยคำถามกระตุ้นคิดเป็นระยะ เพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ร่วมกัน
ใช้:
นักเรียนเขียนนิทานพร้อมวาดภาพประกอบนิทานสั้นๆตามจินตนาการหนึ่งเรื่อง
ขั้นสรุป   
ครูและนักเรียนร่วมสรุปสิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้
ชิ้นงาน/ภาระงาน
นิทานตามจินตนาการ

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทาน
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ความรู้
-หลักภาษา
-การแต่งเรื่อง (เกริ่นนำ เนื้อเรื่อง สรุป)
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานคาดเดาเรื่อง แง่มุมใหม่ที่ได้จาการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- เขียน การอ่าน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนๆ
-เขียนสรุปองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
-เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์

ตัวอย่างชิ้นงาน

                                                                   กิจกรรมการเรียนรู้
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟัง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าในนิทานเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบ้าง และหลังจากนั้นนักเรียนได้ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ผ่านมาว่าได้เรียนรู้อะไรมาบ้างแล้ว และอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้ อยากทำกิจกรรมการเรียนรู้อะไรบ้าง โดยนักเรียนแต่ละคนจะเขียนสรุปเป็นแผนภาพความคิด (Mind Mapping) เพื่อทบทวนความเข้าใจของตนเอง นักเรียนได้เขียนคาดเดาเรื่องและเขียนเล่าเรื่องตามจินตนาการก่อนการเรียนรู้

    ตอบลบ